Vložit oddíl

  O přijetí nového atletického oddílu nebo atletického klubu (dále jen „uchazeč“) za člena ČAS rozhoduje předsednictvo ČAS. Uchazeč musí dodat přihlášku, ve které musí být uvedeno:

  Název klubu:

  IČO:

  Právní forma:

  Údaje o jeho zápisu do příslušného rejstříku, registraci či evidenci podle příslušných zákonů:

  Osoba, která má jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právo jednat za uchazeče, včetně způsobu jednání:

  Osoba zplnomocněná k jednání za uchazeče, nejedná-li se o osobu podle písm. b), a to včetně vymezení rozsahu zplnomocnění, v takovém
  případě musí být připojena plná moc:

  Celkový počet sdružených fyzických osob k datu podání přihlášky:

  Elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:

  Přihláška:

  Stanovy uchazeče:

  Doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu:

  Prohlášení uchazeče: