Vložit oddíl

O přijetí nového atletického oddílu nebo atletického klubu (dále jen „uchazeč“) za člena ČAS rozhoduje předsednictvo ČAS. Uchazeč musí dodat přihlášku, ve které musí být uvedeno:

Název klubu:

IČO:

Právní forma:

Údaje o jeho zápisu do příslušného rejstříku, registraci či evidenci podle příslušných zákonů:
Osoba, která má jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právo jednat za uchazeče, včetně způsobu jednání:

Osoba zplnomocněná k jednání za uchazeče, nejedná-li se o osobu podle písm. b), a to včetně vymezení rozsahu zplnomocnění, v takovém
případě musí být připojena plná moc:

Celkový počet sdružených fyzických osob k datu podání přihlášky:

Elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:

Přihláška:

Stanovy uchazeče:

Doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu:

Prohlášení uchazeče: