Normy

Normy pro silniční a krosové závody

Jako základní kritérium si Český běh ukládá odpovědnost za stanovení standardů, zapojení všech zúčastněných stran a zajištění potřebné legitimity a důvěryhodnosti. Standardy kvality a bezpečnosti závodů jsou rozděleny do tří úrovní tak, aby zahrnovaly všechny typy a velikosti závodů. Pro stanovení standardů byly především využity zkušenosti British Athletics a European Athletics.

Nejdůležitější z opatření, která mají být přijata, jsou bezpečnostní a zdravotní opatření, která jsou zahrnuta ve všech čtyřech úrovních. Další služby a doprovodné služby jsou vyžadovány pouze ve vyšších úrovních.

Požadavky

Níže uvedené požadavky musí splnit všechny závody:

 • Dodržovat všechny vnitrostátní právní předpisy, zejména v oblasti sportu a veřejných akcí.
 • Dodržovat všechna pravidla WA, pokud je závod považován za mezinárodní soutěž.

1. Zabezpečení před konáním závodu

 1. Pořadatel zajistí potřebné souhlasy k uskutečnění závodu od majitelů pozemků, na kterých se závod koná. S majiteli pozemků pořadatel probere veškeré náležitosti týkající se běhu.
 2. Pořadatel zajistí potřebné souhlasy k uskutečnění závodu od místního úřadu, kterému poskytne o závodu veškeré požadované informace.
 3. Pořadatel připraví plán dopravních omezení, pokud se koná závod při provozu na pozemních komunikacích a jsou použity uzavírky (kužely, závory, stop, atd.).
 4. Pořadatel zváží případné připomínky ze strany dopravního podniku, policie a záchranné služby s ohledem na trať, dopravní omezení nebo jiné aspekty závodu.
 5. Pořadatel zváží a minimalizuje možné nepříjemné dopady na veřejnost v době konání závodu.
 6. Pořadatel musí být schopen se vyrovnat s očekávaným počtem účastníků a návštěvníků závodu.
 7. Pořadatel věnuje pozornost možné účasti zdravotně postižených účastníků (s tělesným, smyslovým a mentálním postižením).

2. Trať závodu

 1. V případě, že je uváděna přesná délka trati (zejména silniční závody na 1 míli, 5km, 10km, 15km, 20km, 25km, půlmaraton, maraton), musí být přesně změřena vyškoleným měřičem ČAS nebo WA. Po změření vydá ceskybeh.cz certifikát o přesné délce trati.
 2. Certifikát bude k dispozici k nahlédnutí na internetu v den závodu a je platný po dobu 5 let, pokud nebude trať změněna.
 3. Popis (mapa) trati bude zveřejněn na internetu a bude viditelně umístěn v místě startu závodu.
 4. Pořadatel zodpovídá za to, že průběh trasy v den závodu je v souladu se záznamem o měření trati.
 5. Trať (včetně startu a cíle) je zřetelně značená, aby nebylo možné z trati seběhnout.
 6. Trasa a řazení závodníků na startu musí odpovídat velikosti startovního pole.
 7. Pomocníci na trati budou o trati plně informováni před začátkem závodu.
 8. Pomocníci na trati budou označeni tak, aby byli rozpoznatelní od ostatních účastníků závodu.
 9. Značení trati (fáborky, šipky na zemi, kilometrovníky) bude odstraněno co nejdříve po ukončení závodu.
 10. Doporučená maximální délka trati pro věkové skupiny:
  pod 9 let – 2km
  9 a 10 let – 3km
  11 a 12 let – 5km
  13 a 14 let – 6km
  15 let – 10km
  16 let – 15km
  17 let – 25km
  18 a 19 let – maraton
  20 let a více – neomezeně

3. Lékařské zabezpečení závodu

 1. Místo, kde se nachází první pomoc, musí být jasně označeno. Organizátor a zdravotní služba musí mít možnost neustálého kontaktu. Zdravotní služba musí mít přístup k celé trati závodu.
 2. Pořadatel je povinen doložit na vyžádání potvrzení od zdravotní služby, že je oprávněna vykonávat svoji činnost.

4. Občerstvovací stanice

 1. Občerstvovací stanice budou k dispozici závodníkům po celou dobu konání závodu. Budou v souladu s Pravidly atletiky, tzn. pro akce 10 km a delší, budou občerstvovací stanice v intervalech cca 5 km a plně v souladu s hygienickými předpisy.
 2. Občerstvovací stanice musí být vedle běžecké trati, ne na trati.
 3. Občerstvovací stanice budou viditelně označeny.
 4. Pořadatel zabezpečí množství nápojů podle počtu účastníků, tak aby byly k dispozici pro celé startovní pole závodu.
 5. Nápoje pro všechny účastníky jsou k dispozici rovněž v cíli závodu.
 6. Pořadatel dostatečně informuje obsluhu občerstvovacích stanic o způsobu podávání občerstvení závodníkům.

5. Zázemí závodu

 1. K dispozici bude úschovna zavazadel, případně přeprava zavazadel.
 2. K dispozici budou pánské a dámské toalety v prostorách startu, cíle a pro pořadatelskou službu.

6. Různé

 1. Závody probíhají v souladu s pravidly ČAS pro běhy mimo dráhu
 2. Závodníci musí mít na sobě během závodu startovní čísla. Startovní číslo musí mít na sobě osoba, které bylo startovní číslo přiděleno. Závodníci musí být poučeni, že startovní čísla nesmí být upravena nebo poničena.
 3. Věkové kategorie musí být dodrženy podle soutěžní brožury vydané ČAS pro příslušný rok.
 4. Při závodě kde startují děti mladší 9 let, musí být pod dohledem dospělé osoby a trať by měla být zcela uzavřená.
 5. Z prostoru startu a cíle je vyloučena doprava.
 6. Pokud je závod veden přes železniční přejezd, je potřeba získat od příslušných orgánů potvrzení, že po celou dobu závodu nebude přejezd v provozu (nepojede vlak).
 7. Pokud je závod veden přes tramvajové koleje, měl by být s dopravním podnikem vypracovaný plán řízení provozu, aby tramvaje neohrozily závodníky.
 8. Komisař ceskybeh.cz, certifikovaní rozhodčí a další činovníci by měli být přítomni po celou dobu závodu. 
 9. Při silničních bězích jede před prvním závodníkem pořadatel závodu (automobil, bicykl).
 10. Pořadatel pošle kompletní výsledky závodu do 48 hodin na ceskybeh.cz . Výsledky budou publikovány na internetu a použity pro hodnotící účely.
 11. Organizátoři v prostoru startu a cíle viditelně umístí logo ceskybeh.cz, logo bude rovněž zobrazeno na webu závodu a v propozicích.
 12. Organizátoři závodu oznámí na ceskybeh.cz jakékoliv závažné mimořádné události, nehody nebo okolnosti, které nastaly v průběhu závodu.

Kritéria

Systém má čtyři úrovně:

 • 1-hvězdičkové
 • 2-hvězdičkové
 • 3-hvězdičkové
 • Fajn běh

Poznámka:

 • "A" znamená, že standard "odpovídá" úrovni.
 • "F" znamená, že standard "odpovídá"úrovni Fajn běhu
 KRITÉRIUM1*2*3*
 Administrace a finance   
1Všechna potřebná povolení a oprávnění ke konání závodu.A+FAA
2Zajištěný systém registrace a systém zabezpečené platby startovného.AAA
3Registrace a platba startovného online. AA
4Platba startovného možná ze všech zemí v Evropě.  A
5Zveřejněna pravidla závodu, zahrnující systém placení startovného, datum, vzdálenost, čas(y) začátku závodu, kategorie a věkové skupiny, ceny, odůvodnění pro změnu/zrušení závodu z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, zabezpečení závodu.A+FAA
6Povinnost pořadatele zajistit pojištění.AAA
 Bezpečnost   
7Místní policie a bezpečnostní služby jsou zapojeny do plánování zabezpečení závodu.AAA
8Alespoň jeden pořadatel, vhodně oblečený tak, aby byl okamžitě rozeznatelný, je na každém rozcestí/křižovatce, kde by mohli závodníci odbočit z trati.AAA
9Celá trať uzavřena pro automobilovou dopravu, s výjimkou pořadatelských vozidel, po celou dobu konání akce. Doprava (MHD) by měla být po celou dobu konání zdarma.  A
10V případě multi-sportovní akce, musí být jednotlivé akce naplánovány a sladěny tak, aby nedocházelo k žádným problémům (zásoby, vybavení, personální zabezpečení, atd.).AAA
11Startovní a cílová čára řádně označena, dostatečně široká pro předpokládaný počet účastníků.A+FAA
12Startovní prostor určen pouze pro účastníky a pořadatele v době startu.A+FAA
13Pravidelné informace o povětrnostních podmínkách, informace ohledně bezpečnostních rizik a jasně viditelné odpočítávání času do startu. AA
14V cílovém prostoru je zázemí pro běžce po doběhu (WC, sprchy, převlékárna, občerstvení atd.).  A
15Vedoucí vůz, který jede před prvním závodníkem za všech okolností. Ve vozidle musí být minimálně jeden pořadatel seznámený se závodem. Pomocí vhodného komunikačního kanálu je auto spojeno s OV závodu. * Kolo povoleno. (týká se zejména silničních běhů)A*AA
16Vozidlo vybaveno zdravotnickým materiálem, které jede za posledním závodníkem. Pomocí vhodného komunikačního kanálu je auto spojeno s OV závodu.   *Kolo povoleno (týká se zejména silničních běhů)A*AA
17Zavedený efektivní systém pro vydávání startovních čísel účastníkům.AAA
18Startovní číslo nesmí závodníkovi překážet v závodě.A+FAA
19Startovní číslo si může závodník vyzvednout několik dní před závodem.  A
20Pořadatel zná předpověď počasí, jsou připravena opatření týkající se extrémní teploty, vlhkosti, srážek, větru, blesku a dalších nebezpečí. Tento plán bere v úvahu bezpečnost účastníků závodu, pořadatelů, dobrovolníků a diváků.AAA
21Zprávu po závodě - včetně zdravotních a bezpečnostních problémů, které se vyskytly v průběhu akce - připravuje pořadatel pro své potřeby a používá ke zlepšení budoucích závodů.AAA
 Zdravotní služba   
22Místní zdravotnické záchranné služby jsou zapojeny do plánování nouzových opatření a dalších zdravotnických služeb při závodě.A+FAA
23Dostatek lékařských odborníků a vyškolených zdravotnických dobrovolníků (první pomoc). Zajištěny vhodné podmínky pro jejich práci.AAA
24Lékař zodpovědný za plánování a poskytování odborné pomoci. AA
25První pomoc do 100 m od cílové čáry personálně zajištěna s dostatečnými lékařskými odborníky a vyškolenými dobrovolníky (první pomoc). Zásobeno dostatečně zdravotními pomůckami.AAA
26Lékařská pohotovost musí být schopna dorazit kamkoliv na trať. AA
 Trať   
27Pořadatel zajistí hladký, nerušený běh od začátku až do konce pro všechny účastníky. Bere v potaz počet závodníků na trati (startovní vlny, řazení do koridorů podle výkonu atd.).A+FAA
28Trať je na zajištěných/uzavřených pozemních komunikacích, chodnících nebo pěšinách.A+FAA
29Mapa závodu a mapa zázemí. AA
30Mapa zahrnující profil tratě, občerstvovací stanice, první pomoc, toalety, parkoviště a veřejnou dopravu.  A
31Jasné označení trati (fáborky, šipky, kužely).A+FAA
32Označený kilometrů trati (alespoň každých 5km) a poslední kilometr před cílem.AAA
33Označený každého kilometru na trati. AA
34Stanice s pitnou vodou pro všechny účastníky, umístěné viditelně a s dostatečnou rozlohou, nejméně jednou za 5 km podél trati.AAA
35Občerstvovací stanice poskytnou alespoň 250 ml pitné vody na účastníka. Při závodě nad 15 km poskytnutí v cílovém prostoru nejméně 400 ml pitné vody pro běžce a vhodného jídla. AA
36Uklizení všech odpadků bezprostředně po konci závodu.A+FAA
 Časomíra   
37Každému závodníkovi bude přesně změřen cílový čas a zobrazí se na výsledkové listině.A+FAA
38Elektronický systém (čip) bude použit pro záznam v reálném čase všech účastníků - počítání zpoždění mezi oficiálním zahájením a protnutím startovní čáry. AA
 Měření délky trati   
39Trať se měří tou nejkratší cestou, kterou může závodník při závodě běžet.AAA
40Trať musí být certifikována v průběhu pěti let, zejména u vzdáleností 10km, 15km, 20km, půlmaratón, 25km, 30km, maraton, 50km, 100km, 24h závod. AA
41Trať byla měřena/přeměřena v průběhu pěti let komisařem IAAF/AIMS typu „A“ nebo „B“ a získala mezinárodní osvědčení.  A
 Výsledky   
42Výsledky jsou k dispozici bezplatně do 24 hodin od skončení závodu.A+FAA
43Výsledky jsou k dispozici do 24 hodin na webových stránkách pořadatele, nebo je odkaz na výsledky závodu na webových stránkách pořadatele. AA
44Výsledky závodu jsou k dispozici účastníkům, bez jakýchkoli dalších poplatků, nejpozději do 3 hodin od konce závodu pomocí SMS / e-mailu.  A
 Dobrovolníci, pomocníci   
45Dobrovolníci musí být poučeni pořadatelem o přípravách a o průběhu závodu.A+FAA
46Nesmí docházet k diskriminaci na základě pohlaví, pokud jde o přípravy závodu.A+FAA
47Pokud soutěží závodníci na invalidním vozíku, musí pořadatel zajistit bezpečností opatření a pohodlí pro všechny tyto účastníky.AAA
 Různé   
48Pořadatel závodu dohlíží na své zaměstnance, dobrovolníky, účastníky a diváky aby dbali na úspory energie, ochranu vod, nakládání s odpady a podporovali použití veřejné dopravy do/ze závodu.AAA
49Je k dispozici systém úschovny oblečení, který zajišťuje, že všichni účastníci mohou bezpečně a zdarma odložit svůj osobní oděv před startem a okamžitě si jej vyzvednout po ukončení. AA
50Dostatek WC v prostorách startu a cíle.AAA
51Jsou k dispozici nejméně tři pánské toalety, pět dámských a jedna pro osoby se zdravotním postižením na 500 účastníků zdarma v prostoru startu. AA
52K dispozici jsou webové stránky závodu s veškerými potřebnými informacemi. AA
53Oficiální webová stránka závodu je nejméně ve dvou jazycích, včetně angličtiny.  A
54Je k dispozici dostatek špendlíků na počet startovních čísel. AA
55V prostorách startu jsou nabízeny kolektivní zahřívací aktivity (např. rozcvičení před startem).  A
56Při tratích 20km a delších jsou k dispozici masáže po doběhu.  A
57K dispozici závodní expo, včetně zdravotnických informací.  A