Pravidla certifikace

Pravidla pro soutěže na silnici a v terénu

Definice a výrazy

Definice silniční a přespolní (cross-country) běh pro účely těchto pravidel:

Silniční běh je definován jako běh na zpevněných plochách, včetně komunikací, chodníků a dalších připravených pevných površích.

Přespolní běh je definován jako běh na neupravených plochách tj. plochách nezpevněných.

Výrazy "organizátoři akce", "promotéři", "promotéři akce", "organizátoři závodu" jsou zaměnitelné výrazy ve prospěch těchto pravidel.

Slova "událost" a "závod" jsou zaměnitelné ve prospěch těchto pravidel.

Slova "konkurent" "sportovec" a "běžec" jsou zaměnitelné ve prospěch těchto pravidel.

ČAS je Český atletický svaz.

ČÁST PRVNÍ - Pravidla soutěže

Pravidlo 1 - Nezpůsobilé osoby

Níže jsou osoby nezpůsobilé k účasti na soutěži.

 1. Sportovci, kterým je pozastavena nebo zakázána činnost pro přečin dopování řídícím orgánem jakéhokoli sportu.
 2. Sportovci, kteří se dopustili porušení pravidel, nebo jiného jednání, které podle názoru ČAS je považováno za urážlivé, nevhodné nebo by mohlo sport zdiskreditovat.

Pravidlo 2 - Kluby

Klub je klub přidružený k ČAS v souladu se stanovami.

 1. Klub přidružený k ČAS musí dodat v řádném termínu informace, které ČAS vyžaduje a zaplatit periodický členský poplatek, určený ČAS.
 2. Klub musí mít platné stanovy.

Pravidlo 3 - Organizátoři

 1. Pořádání následujících závodů vyžaduje příslušná povolení:
 • Silniční běhy.
 • Běhy Cross-country.

   2.      Povolení k pořádání akce musí být v písemné podobě od všech zainteresovaných orgánů.

   3.      Organizátor musí přijmout:

 • v souladu s ČAS soutěžní pravidla.
 • použít slova "podle pravidel ČAS" do propozic závodu.
 • organizovat a řídit závod dle těchto pravidel a dodržovat další požadavky nebo podmínky, stanovené příslušnými úřady.
 • viditelně umístit povolení v místě konání.

Pravidlo 4 - Registrace

 1. Každá registrace musí být provedena v souladu s platnými propozicemi organizátora.
 2. Každý klub, nebo sdružení, nebo organizátor má právo odmítnout jakoukoli registraci bez udání důvodu.
 3. Každá položka musí být uvedena pravdivě.
 4. Každý jednotlivec je odpovědný za všechna prohlášení v registraci a za všechna případná opomenutí a chyby.
 5. Každá registrace závodu, který je omezen věkem, musí uvést datum narození a současný věk v letech a měsících. Každý takový záznam, bude-li to třeba, může být ověřena podle dokladů.
 6. Organizátor může zakázat start, pokud není zaplaceno startovné v plné výši.
 7. Čísla se vydávají pro jednotlivé sportovce po vyplnění přihlášky a jsou nepřenosná s výjimkou těch, která převede organizátor akce.
 8. Tam, kde jsou registrace pořízené elektronicky, dokončení registrace představuje souhlas s  podmínkami organizátora.

Pravidlo 5 - Oblečení

 1. V každém případě soutěžící musí mít alespoň vestu a šortky (nebo ekvivalent oblečení), které jsou navrženy a nošeny tak, aby nemohly být problematické ani za mokra.
 2. Při všech soutěžích musí být oděv startujících čistý, upravený a musí být nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Oděv musí být zhotoven z látky neprůhledné i za mokra.
 3. Závodníci mohou soutěžit bosí nebo s obuví na jedné či obou nohách. Účelem závodní obuvi je ochrana a zpevnění nohou a pevný záběr. Závodní obuv však nesmí být vyrobena tak, aby soutěžícímu poskytovala jakoukoliv nečestnou dodatečnou pomoc, včetně použití technologie, která by nositeli poskytovala nečestnou výhodu.

Pravidlo 6 - Startovní číslo

 1. Organizátoři musí každému závodníkovi vyrobit a předat startovní číslo, které bude odpovídat startovní listině.
 2. Závodník musí mít číslo závodu umístěno na přední straně jejich horní části těla, jasně viditelné po celou dobu závodu. Žádnému závodníkovi nesmí být povolen start bez startovního čísla a toto nesmí být žádným způsobem upravováno.
 3. Pořadatelé musí zajistit, aby stejný styl čísla byl vydán pro všechny závodníky.
 4. Startovní označení musí být nošena tak, jak byla vydána. Nesmí být sestřižena, složena nebo jinak pozměněna. Při soutěžích na dlouhých tratích startovní označení smějí být perforována pro lepší proudění vzduchu, ale perforace nesmějí být v místech jakéhokoliv značení.

Pravidlo 7 - Sázky

Všechny sázky jsou přísně zakázány.

Pravidlo 8 - Poháry, ligy a seriály

 1. Pravidla pro udělení putovních pohárů a ceny jsou stanoveny organizátorem události.
 2. Pravidla pro ligy a seriály jsou určeny promotéry / organizátory.

Pravidlo 9 - Napomáhání závodníkům

 1. Jako napomáhání se vykládá:
 • pomoc od osob, které nejsou zapojeny v závodě, není-li to pomoc nevidomých a slabozrakých běžců, zejména pak udávání tempa osobami, které nejsou účastníky stejného běhu, nebo běžci, kteří jsou či budou předběhnutí o kolo.
 • použití jakéhokoli mechanického nebo technického zařízení, které fyzicky pomáhá závodníkovi k dosažení rychlejšího času / rychlosti, než by jinak byl schopen bez zařízení.

   2.      Jako napomáhání nelze vykládat:

 • sdělení v průběhu akce mezi sportovcem a jinými osobami.
 • lékařské vyšetření v průběhu akce ze strany zdravotnického personálu výhradně s cílem zjistit, zda sportovec je natolik fit, aby v soutěži pokračoval.
 • zařízení, které závodník má u sebe během závodu, jako jsou monitor tepové frekvence či rychlosti nebo krokoměr, pokud takové zařízení nelze využít ke komunikaci s jinou osobou.
 • jakýkoliv druh osobního zabezpečení (např. bandáž, náplast, pás, výztuž apod.) pro lékařské účely.

   3.      Nikomu není povoleno připojit se k závodu, nebo doprovázet běžce po celou vzdálenost nebo její část, nebo fázi závodu, pokud on / ona nebyla řádně zapsána do tohoto závodu.

Pravidlo 10 - Neetické chování

 1. Každý soutěžící (nebo jiná osoba) která narušuje závod, nebo se snaží zasahovat do rozhodnutí rozhodčích, nebo se dopouští nekalých praktik nebo špatného chování, včetně používání urážek, nebo sprostých výrazů může být rozhodnutím rozhodčího diskvalifikován ze soutěže.
 2. Sportovci nebo činovníci, kteří porušují pravidla soutěže, nebo se chovají způsobem, který může zdiskreditovat sport, budou hlášeni na ČAS.

Pravidlo 11 - Námitky a protesty

 1. Protesty týkající se práva závodníka na účast v soutěží být podány před zahájením soutěží a to technickému delegátu. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat k jury. Nelze-li protest uspokojivě vyřešit před zahájením soutěží, je závodníkovi povolen podmíněný start a záležitost musí být předána příslušnému orgánu soutěže.

Pozn.: Pokud nebyla jury ustanovena v soutěžích ČAS, podávají se protesty hlavnímu rozhodčímu.

   2.      Protesty týkající se výsledků nebo průběhu disciplíny musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení                         výsledků této disciplíny.

   3.      Každý protest musí být podán ústně vrchnímu rozhodčímu buď samotným atletem, nebo někým jednajícím jeho             jménem nebo oficiálním představitelem družstva. Taková osoba nebo družstvo může podat protest pouze tehdy,             pokud soutěží ve stejném kole soutěže, k níž se protest (nebo následné odvolání) vztahuje (nebo se účastní                     soutěže, kde rozhodují body získané závodníky družstva). Aby rozhodnutí bylo spravedlivé, vrchní rozhodčí                         prozkoumá všechna fakta, která považuje za nezbytná, včetně filmových záběrů či obrazu úředního nebo jiného             videozáznamu, který je k dispozici. Vrchní rozhodčí může rozhodnout o protestu sám nebo jej předat jury. Proti                 rozhodnutí vrchního rozhodčího je  možno odvolání k jury.

   4.      Pokud při soutěži nebyla ustanovena funkce vrchního rozhodčího, podávají se protesty stejným způsobem                       řediteli závodu.

   5.      O rozhodnutí je vždy informován ten, kdo vznesl námitku a organizátor.

Pořadatel soutěže zodpovídá za to, že úřední čas vyhlášení výsledků každé disciplíny bude zaznamenán. (3) Hlavní rozhodčí rozhodne o protest nebo námitku ve smyslu (1), a jeho rozhodnutí je konečné.

Pravidlo 11 - Doping

Jakýkoliv doping je přísně zakázán.

ČÁST DRUHÁ - Pravidla pro organizátory

Pravidlo 12 - Obecné

 1. Každý organizátor, který chce pořádat závody musí:
 • informovat a získat povolení od policie, příslušných orgánů místní správy/samosprávy a záchranné služby.
 • přijmout pravidla ČAS.

   2.      Rozhodčí zajišťuje, aby pravidla byla dodržována a rozhoduje o všech otázkách, která nejsou v souladu s pravidly.             Rozhodčí může vyžadovat změny trati, nebo další změny v zájmu bezpečnosti.

Pravidlo 13 - Klasifikace běhů

 1. Otevřený závod je ten, který je otevřen pro všechny běžce.
 2. Uzavřený závod je ten, který je otevřen pouze pro skupiny běžců a běžce určené v propozicích.
 3. Kvalitativní ocenění běhů (známky) jsou možné pouze dle názvosloví a pravidel ČAS, nebo IAAF a jejich definice a podmínky získání jsou vymezeny zvláštním materiálem.

Pravidlo 14 - Trať

 1. Odpovědnost za zajištění bezpečné trati spočívá na organizátorovi, který musí:
 • vzít v úvahu každou radu, kterou mu poskytnou záchranné složky, policie, orgány místní správy/samosprávy a měřič trati před zveřejněním podrobností o závodu.
 • odpovídajícím způsobem označit trať.
 • zajistit dostatečné množství pořadatelů pro navigaci běžců po celé trati, a to zejména u složitých částí a na křižovatkách. Pořadatelé musí být plně proškoleni o jejich povinnostech a odpovědnostech. Na silničních kříženích alespoň jeden pořadatel musí být dospělý.

Pravidlo 15 - Měření pomocí čipové technologie

 1. Použití čipových časových systémů je povoleno za předpokladu, že:
 • systém nevyžaduje žádnou akci ze strany sportovce v průběhu soutěže, v cíli, nebo v jakékoliv fázi při zpracování výsledků.
 • hmotnost čipu na oblečení, startovním čísle, nebo botě závodníka není významná.
 • žádný z použitého zařízení na startu, na trati, nebo v cíli nepředstavuje významnou překážku pro sportovce.

   2.      Časy musí být měřeny do okamžiku, kdy kterákoliv část těla závodníka (tj. trup, nikoliv hlava, krk, paže, noha,                     ruka, chodidlo) dosáhne svislé roviny procházející okrajem cílové čáry bližším startu.

   3.      Musí být zaznamenány časy všech závodníků v cíli.

   4.      V soutěžích, kde se promotér akce rozhodne používat čip časový systém, každý soutěžící musí mít potřebné                     vybavení, podle pokynů organizátora.

Pravidlo 16 - Závody na silnici

 1. Standardními vzdálenostmi pro závody mužů i žen pro soutěže na silnici jsou:
 • 5km, 10 km, 15 km, 20 km, půlmaratón, 25 km, 30 km, maratón (42,195 km), 100km a silniční běhy rozestavné.

Pozn.: Doporučuje se, aby se běh rozestavný konal na trati o délce maratónu, nejlépe na okruhu o délce 5 km, s jednotlivými úseky o délce 5km, 10km, 5km, 10km, 5km a 7,195 km. Pro juniorské silniční běhy rozestavné se doporučuje trať půlmaratónu s úseky 5km, 5km, 5km a 6,098 km.

   2.     Závod se musí běžet na upravených cestách. Pokud to však silniční provoz nebo jiné okolnosti nedovolují, je                      možné řádně vyznačenou trať vésti po stezkách pro cyklisty nebo chodnících pro pěší podél silnice, nikoliv však              po měkké půdě jako jsou travnaté okraje cest apod. Start a cíl mohou být na atletickém stadionu.

Pozn. 1: Doporučuje se, aby u silničních tratí standardní délky přímková vzdálenost mezi startem a cílem nepřesahovala 50% její délky závodu. Podmínky pro uznání rekordu jsou uvedeny v pravidlech ČAS.

Pozn. 2: Je přijatelné umístit start, cíl a některé další úseky tratě závodu na travnatý, či jiný nedlážděný podklad. Takových úseků by však mělo být minimum.

   3.     Délka trati musí být měřena po nejkratší možné dráze, kterou by závodník po cestě vymezené pro závod mohl                  proběhnout. Při všech soutěžích, uvedených v P1, a podle možností je po celé délce tratě výraznou barvou                        vyznačena čára měření, kterou nelze zaměnit s jiným značením.

   4.     Délka trati nesmí v žádném případě být kratší, než je úředně udávaná délka závodu. Při soutěžích, jež jsou                          uvedeny v pravidlech ČAS.a),b),c) a v závodech přímo řízených IAAF nesmí odchylka měření překročit 0,1 % délky            trati (tj. 42 m pro maratón) a délka trati má být předem ověřena měřičem tratí s oprávněním IAAF.

Pozn. 1: Pro měření délky tratí se doporučuje metoda "kalibrovaného jízdního kola".

Pozn. 2: Při vyměřování trati se doporučuje použít "koeficient zamezení zkrácení trati" (tzv. SCP-faktor), aby se vyloučila možnost, že při pozdějším přeměřování trati se zjistí, že trať je kratší. Pro měření metodou "kalibrovaného jízdního kola" má tento koeficient hodnotu 0,1%, tzn., že každý kilometr trati bude mít "měřenou délku" 1001 metr.

Pozn. 3: Počítá-li se s tím, že část závodu bude vymezena pomocí dočasně umístěných pomůcek, jako jsou kužele, plůtky apod., musí být jejich poloha stanovena před započetím měření a dokumentace o jejich umístění musí být součástí každé zprávy o měření tratě.

Pozn. 4: Doporučuje se, aby u silničních tratí standardní délky výškové převýšení cíle oproti místu startu nebylo větší než 1 : 1000, tj. 1 m na 1 km. Podmínky pro uznání rekordu jsou uvedeny v P260.28. c).

Pozn. 5: Protokol o měření tratě platí po dobu 5 let a pak je třeba trať přeměřit, i když nebyla změněna.

   5.      Vzdálenosti v kilometrech musí být na trati viditelně vyznačena pro všechny závodníky.

   6.      Při silničních bězích rozestavených musí být délka každého úseku a startovní čára vyznačeny čarami o šířce                     50 mm vedenými napříč tratě. Obdobně musí být provedeny čáry 10 m před a 10 m za koncovou čarou každého               úseku vyznačující předávací území. Každá předávka, pokud není organizátorem určeno jinak, musí zahrnovat                   fyzický kontakt mezi předávajícím a přebírajícím závodníkem a musí proběhnout zcela uvnitř tohoto území.

Start

   7.       Závod musí být odstartován výstřelem z pistole, děla signálem sirény nebo podobného zařízení. Použijí se povely             pro běhy delší než 400m. (viz pravidla ČAS). V závodech, kterých se účastí velký počet závodníků, musí být dána             výstražná znamení 5 minut, 3 minuty a 1 minutu před startem.  Po  povelu  "Připravte se !," se závodníci                             shromáždí na startovní čáře způsobem učeným organizátorem, startér se přesvědčí, že žádný závodník se nohou             (nebo kteroukoliv částí těla) nedotýká startovní čáry nebo země za ní (míněno ve směru běhu) a pak závod                     odstartuje.

Pozn.: V soutěži družstev je startovní prostor rozdělen do sektorů. Členové každého družstva se ve svém sektoru seřadí do zástupu.

Bezpečnost závodu a lékařské zabezpečení

   8.      Pořadatelé závodu v běhu na silnici musí bezpodmínečně zajistit bezpečnost závodníků. Při soutěžích                               uvedených v pravidle ČAS 1.a),b),c) pořadatel musí zajistit uzavření silnice, po níž závod probíhá, pro                                   motorizovanou dopravu v obou směrech.

 • bezprostřední lékařský zákrok v průběhu závodu oficiálním lékařským personálem určeným pořadatelem a zřetelně označeným páskou na paži, vestou nebo jiným výrazným způsobem, nesmí být považován za nedovolenou pomoc.
 • závodník musí ihned odstoupit ze soutěže, bylo-li to nařízeno Lékařským delegátem nebo členem oficiálního lékařského personálu.

Osvěžovací a občerstvovací stanice.

   9.      Voda a další vhodné občerstvení musí být k dispozici na startu a v cíli všech závodů.

 • při všech závodech musí být k dispozici voda na pití a osvěžení ve vhodných intervalech, přibližně po 5 km. Při závodech delších než 10 km musí být k dispozici i jiné občerstvení než voda.

Pozn. 1: Tam, kde to povětrnostní podmínky vyžadují, s ohledem na povahu závodu, může být voda nebo občerstvení rozmístěno po trati v kratších intervalech.

Pozn. 2: Pokud to bude považováno za vhodné s ohledem na určité klimatické podmínky, mohou být rovněž zřízeny stanice, kde bude vytvářena vodní mlha na trati.

 • občerstvení může zahrnovat nápoje, energetické doplňky, potraviny nebo jiné položky než vodu. Organizační výbor, podle povětrnostních podmínek, určí, jaké občerstvení poskytne.
 • občerstvení obvykle poskytuje organizační výbor, ale může dovolit, aby si jej připravili závodníci sami. V takovém případě í tak rozhodnout, kde jim má být podáno. Občerstvení, kteří připraví závodník, musí být od okamžiku, kdy je předáno atletem či jeho zástupcem, pod dozorem činovníků určených pořadatelem. Tito činovníci zajistit, že občerstvení nebude jakýmkoliv způsobem změněno nebo modifikováno.
 • organizační výbor vymezí, bariérami, stoly nebo značkami na zemi území, v němž bude občerstvení podáváno nebo přebíráno. Musí být přímo na vyměřené trati. Občerstvení musí být umístěno tak, aby bylo závodníkům snadno přístupné, nebo jim může být podáváno přímo do rukou pověřenými osobami. Tyto osoby musí zůstávat ve vymezeném území a nesmí vstoupit na trať nebo překážet závodníkům. Ani činovníci, ani pověřené osoby nesmí za žádných okolností běžet vedle závodníka, když přebírá občerstvení nebo vodu.
 • při soutěžích uvedených v pravidlech ČAS P 1.1.a),b),c) a f) mohou být v území vymezeném dané zemi současně pouze dva činovníci z této země. Za žádných okolností nesmí kterýkoliv činovník běžet vedle závodníka, když přebírá občerstvení.

Pozn.: Při soutěžích, kde je členská země reprezentována více než třemi závodníky, mohou technické předpisy dovolit účast dalších činovníků u stolů občerstvovací stanice.

 • závodník může kdykoliv nést vodu nebo občerstvení v rukou nebo je mít uchycenou na těle, pokud je nese od startu nebo je převzal či obdržel na oficiální stanici.
 • závodník, který obdrží nebo přijme občerstvení nebo vodu mimo určenou stanici pro občerstvení, pokud se nejedná lékařské důvody a není přijato od nebo pod dozorem rozhodčích závodu, nebo přijme občerstvení od jiného závodníka, bude při prvním provinění varován vrchním rozhodčím ukázáním žluté karty. Při druhém takovém provinění vrchní rozhodčí závodníka diskvalifikuje ukázáním červené karty. Závodník pak musí trať ihned opustit.

Průběh soutěží

   10.      Při závodech na silnici smí závodník opustit silnici nebo dráhu se svolením rozhodčího a za jeho dozoru, pokud                 si odchodem z trati nezkrátí předepsanou vzdálenost.

   11.      Pokud se příslušný vrchní rozhodčí dozví od rozhodčího, úsekového rozhodčího nebo jinak, že běžec opustil                      vyznačenou trať a zkrátil si tak předepsanou vzdálenost, musí takového běžce diskvalifikovat.

Pravidlo 17 - Přespolní běhy

Všeobecná ustanovení

 1. Ve světě se přespolní běhy a horské běhy konají za naprosto odlišných okolností a je obtížné stanovit pevná, mezinárodně platná pravidla pro toto sportovní odvětví. Je skutečností, že rozdíl mezi velmi úspěšnou a neúspěšnou soutěží je velmi často dán přírodním charakterem místa konání soutěže a schopnostmi stavitele tratě. Následující pravidla mají sloužit jako návod a podnět k rozvoji přespolního běhu a horských běhů.

Místo konání soutěží

   2.      Trať musí být vytyčena v otevřené nebo lesnaté krajině, v terénu pokrytém, pokud možno, trávou,                                       s přírodními překážkami, které může stavitel trati využít pro ztížení či zpestření tratě.

 • terén musí být natolik prostorný, aby v něm bylo nejen možno vytýčit vlastní závodní trať, ale též zřídit veškerá potřebná zařízení.

   3.      Pro mistrovské a mezinárodní soutěže a, pokud možno, pro všechny soutěže:

 • trať závodu musí probíhat po okruhu o délce mezi 1500 a 2000 m. Je-li to nutné, je možno vytvořit širší okruh pro dodržení vypsané délky v různých bězích, přičemž tento menší okruh musí závodníci absolvovat v počátečních fázích závodu. Doporučuje se, aby každý velký okruh měl celkové převýšení alespoň deset metrů.
 • pokud je to možné, je třeba využít existujících přírodních překážek. Nicméně je třeba se vyvarovat příliš vysokým překážkám, stejně tak i hlubokým příkopům, nebezpečným stoupáním či klesáním u křoví a obecně všem překážkám, které by ztěžovaly závod více, než je účelné. Doporučuje se nestavět umělé překážky, jsou-li však nezbytné pro dosažení potřebné obtížnosti závodu, musí se podobat přírodním překážkám, s nimiž se lze v otevřené krajině potkat. V závodě s velkým počtem soutěžících nesmějí být na prvních 1 500 m trati úzká místa nebo překážky, které by závodníky brzdily v běhu.
 • křižování cest nebo úseky s makadamovým povrchem je třeba omezit na minimum. Není-li možno se tomu vyhnout, je třeba, aby taková místa byla pokryta travou, zeminou nebo rohožemi.
 • vyjma prostorů startu a cíle trať nesmí mít žádné jiné dlouhé rovné úseky. Nejvhodnější je ”přírodní, zvlněná trať s plynulými zatáčkami a krátkými rovnými úseky.

Trať

   4.     Trať musí být jasně vyznačena po obou stranách. Doporučuje se, aby po jedné straně byl koridor široký 1,0 m,                    bezpečně ohraničený na vnější straně, který by mohli využívat činovníci závodu a pracovníci médií (toto opatření            je povinné pro mistrovské soutěže). Významné úseky musí být bezpečně ohraničené, jedná se zejména o prostor            startu, vč. oblasti pro rozcvičení a svolavatelny) a prostoru cíle (vč. mix-zóny). Do těchto prostor mohou mít                      přístup pouze oprávněné osoby.

 • veřejnost smí mít povoleno křižovat trať pouze v počátečním stadiu závodu na vymezených místech, střežených pořadateli.
 • doporučuje se, aby kromě prostorů startu a cíle byla trať široká 5,0 m, vč. míst s překážkami.
 • pokud se příslušný vrchní rozhodčí dozví od rozhodčího, úsekového rozhodčího nebo jinak, že běžec opustil vyznačenou trať a zkrátil si tak předepsanou vzdálenost, musí takového běžce diskvalifikovat.

Délky tratí

   5.     Délky tratí pro mistrovství světa v přespolním běhu jsou přibližně následující:

Muži                      12 km
Junioři                    8 km
Dorostenci            6 km
Ženy                       8 km
Juniorky                 6 km
Dorostenky           4 km

Doporučuje se používat obdobné vzdálenosti pro ostatní mezinárodní a národní soutěže.

Družstva a náhradníci

   6.      Ustanovení týkající se počtu členů družstva, náhradníků a počtu závodníků, jejichž výsledek se počítá pro                         konečné umístění družstva, se může u jednotlivých soutěží lišit. Jako základní počty lze použít následující počty:

   7.       V závodě mužů může být do družstva přihlášeno nejvýše 12 závodníků, z nichž nejméně šest, ale nejvýše 9 smí                  v závodě startovat, a z nich pak šest bude bodovat.

   8.      Pro závody žen a juniorské soutěže mohou být družstva nejméně o 4 a nejvýše o 8 členech, z nichž nejvýše šest               může být připuštěno na start a z nich pak 4 bodují.

   9.      Je možno připustit i start jednotlivců. Rovněž tak členům neúplných družstev, která v den závodů nemají                           dostatek závodníků pro bodování, by mělo být povoleno startovat jako jednotlivci.

Bodování

   10.      Po ukončení závodu zjistí rozhodčí umístění bodujících členů každého družstva, sečtou jejich umístění a                             družstvo s nejnižším součtem prohlásí vítězem.

   11.       Při zjišťování pořadí musí být vyřazena konečná pořadí závodníků startujících pouze jako jednotlivci a podle                     toho upravena pořadí členů soutěžících družstev.

   12.      V případě shodného součtu se rozhodne ve prospěch družstva, jehož poslední bodující člen skončil na místě                     bližším vítězi závodu.

Pravidlo 18 – Závody do vrchu – Horské závody

Závodní trať

   1.       Horské závody se konají v terénu vedeném převážně mimo cesty. V případě podstatných převýšení na trati je                    přijatelný zpevněný povrch.

 • Trať nemá mít nebezpečné úseky.
 • Závodníci nesmějí používat prostředky, které by usnadnily zvládání tratě.
 • Profil tratě zahrnuje buď stoupání (závody "do vrchu") nebo stoupání a klesání (kde start a cíl jsou na stejné úrovni).
 • Průměrný sklon má být alespoň 5 % (čili 50 m na kilometr) a nemá překročit 20 % (čili 200 m na kilometr).
 • Nejvyšší bod nemá ležet výše než 3000 m n.m.
 • Celá trať musí být zřetelně vyznačena, včetně značek po kilometru.
 • Přirozené překážky nebo náročná místa tratě mají mít samostatná značení.
 • Závodníci musí mít k dispozici podrobnou mapu tratě v následujícím měřítku:

Výška : 1/10000 (10 mm = 100 m)

Vzdálenost : 1/50000 (10 mm = 500 m).

Typy horských závodů

   2.      Klasické horské závody

 • doporučené  vzdálenosti  a  celkové  výškové  převýšení  pro mistrovské závody:

                           Závod "do vrchu"          Start a cíl v jedné úrovni
                     vzdálenost  převýšení         vzdálenost  převýšení
muži               12 km          1200 m            12 km        600/750 m
ženy                 8 km            800 m             8 km        400/500 m
junioři              8 km            800 m             8 km        400/500 m
juniorky           4 km            400 m             4 km        200/300 m
dorostenci      5 km            500 m             5 km        250/300 m
dorostenky     3 km            300 m             3 km         150/200 m

 • Dálkové horské závody. Tyto závody zahrnují běhy na tratích od asi 20 km do 42,195 m, s maximálním převýšením 4000 m. Soutěžící mladší než 18 let nemají závodit na tratích delších než 25 km.
 • Horské běhy rozestavné.
 • Horské běhy na čas. Závodníci startují v časových intervalech a výsledek je dán dosaženými časy jednotlivých závodníků.