Minimální požadavky pro závody

Normy pro silniční a krosové závody

Jako základní kritérium si Český běh ukládá odpovědnost za stanovení standardů, zapojení všech zúčastněných stran a zajištění potřebné legitimity a důvěryhodnosti. Standardy kvality a bezpečnosti závodů jsou rozděleny do tří úrovní tak, aby zahrnovaly všechny typy a velikosti závodů. Pro stanovení standardů byly především využity zkušenosti British Athletics a European Athletics.

Nejdůležitější z opatření, která mají být přijata, jsou bezpečnostní a zdravotní opatření, která jsou zahrnuty ve všech čtyřech úrovních. Další služby a pokročilé funkce jsou vyžadovány pouze ve vyšších úrovních. Dodržování standardů bude kontrolováno certifikátorem ČAS s cílem zajistit kvalitu samotného závodu.

Požadavky

Níže uvedené požadavky musí splnit všechny závody:

 • Dodržovat všechny vnitrostátní právní předpisy, zejména v oblasti sportu a veřejných akcí.
 • Dodržovat všechna pravidla IAAF, pokud je závod považován za mezinárodní soutěž.

1. Zabezpečení před konáním závodu

 • Pořadatel zajistí potřebné souhlasy k uskutečnění závodu od majitelů pozemků, na kterých se závod koná. S majiteli pozemků pořadatel probere veškeré náležitosti týkající se běhu.
 • Pořadatel zajistí potřebné souhlasy k uskutečnění závodu od místního úřadu, kterému poskytne o závodu veškeré požadované informace.
 • Pořadatel připraví plán dopravních omezení, pokud se koná závod při provozu na pozemních komunikacích a jsou použity uzavírky (kužely, závory, stop, atd.).
 • Pořadatel zváží případné připomínky ze strany dopravního podniku, policie a záchranné služby s ohledem na trať, dopravní omezení nebo jiné aspekty závodu.
 • Pořadatel zváží a minimalizuje možné nepříjemné dopady na veřejnost v době konání závodu.
 • Pořadatel musí být schopen se vyrovnat s očekávaným počtem účastníků a návštěvníků závodu.
 • Pořadatel věnuje pozornost možné účasti zdravotně postižených účastníků (s tělesným, smyslovým a mentálním postižením).

2. Trať závodu

 • V případě, že je uváděna přesná délka trati (zejména silniční závody na 5km, 10km, 15km, 20km, 25km, půlmaraton, maraton), musí být přesně změřena vyškoleným měřičem ČAS nebo IAAF. Po změření vydá ceskybeh.cz certifikát o přesné délce trati.
 • Certifikát bude k dispozici k nahlédnutí na internetu a v den závodu a je platný po dobu 10 let, pokud nebude trať změněna.
 • Popis (mapa) trati bude zveřejněn na internetu a bude viditelně umístěn v místě startu závodu.
 • Pořadatel zodpovídá za to, že průběh trasy v den závodu je v souladu se záznamem o měření trati.
 • Trať (včetně startu a cíle) je zřetelně značená, aby nebylo možné z trati seběhnout.
 • Trasa a řazení závodníků na stratu musí odpovídat velikosti startovního pole.
 • Pomocníci na trati budou o trati plně informováni před začátkem závodu.
 • Pomocníci na trati budou označeni tak, aby byli rozpoznatelní od ostatních účastníků závodu.
 • Značení trati (fáborky, šipky na zemi, kilometrovníky)bude odstraněno co nejdříve po ukončení závodu.
 • Doporučená maximální délka trati pro věkové skupiny:

pod 9 let        -  2km

9 a 10 let       -  3km

11 a 12 let     -  5km

13 a 14 let     -  6km

15 let              - 10km

16 let              - 15km

17 let              - 25km

18 a 19 let     - maraton

20 let a více  - neomezeně

3. Lékařské zabezpečení závodu

 • Místo, kde se nachází první pomoc, musí být jasně označeno. Organizátor a zdravotní služba musí mít možnost neustálého kontaktu. Zdravotní služba musí mít přístup k celé trati závodu.
 • Pořadatel je povinen doložit na vyžádání potvrzení od zdravotní služby, že je oprávněna vykonávat svoji činnost.

4. Občerstvovací stanice

 • Občerstvovací stanice budou k dispozici závodníkům po celou dobu konání závodu. Budou v souladu s Pravidly atletiky, tzn. pro akce 10 km a delší, budou občerstvovací stanice v intervalech cca 5 km a plně v souladu s hygienickými předpisy.
 • Občerstvovací stanice musí být vedle běžecké trati, ne na trati.
 • Občerstvovací stanice budou viditelně označeny.
 • Pořadatel zabezpečí množství nápojů podle počtu účastníků, tak aby byly k dispozici pro celé startovní pole závodu.
 • Nápoje pro všechny účastníky jsou k dispozici rovněž v cíli závodu.
 • Pořadatel dostatečně informuje obsluhu občerstvovacích stanic o způsobu podávání občerstvení závodníkům.

5. Zázemí závodu

 • K dispozici bude úschovna zavazadel, případně přeprava zavazadel.
 • K dispozici budou pánské a dámské toalety v prostorách startu, cíle a pro pořadatelskou službu.

6. Různé

 • Závody probíhají v souladu s pravidly ČAS pro běhy mimo dráhu.
 • Závodníci musí mít na sobě během závodu startovní čísla. Startovní číslo musí mít na sobě osoba, které bylo startovní číslo přiděleno. Závodníci musí být poučeni, že startovní čísla nesmí být upravena nebo poničena.
 • Věkové kategorie musí být dodrženy podle soutěžní brožury vydané ČAS pro příslušný rok.
 • Při závodě kde startují děti mladší 9 let, musí být pod dohledem dospělé osoby a trať by měla být zcela uzavřená.
 • Z prostoru startu a cíle je vyloučena doprava.
 • Pokud je závod veden přes železniční přejezd, je potřeba získat od příslušných orgánů potvrzení, že po celou dobu závodu nebude přejezd v provozu (nepojede vlak).
 • Pokud je závod veden přes tramvajové koleje, měl by být s dopravním podnikem vypracovaný plán řízení provozu, aby tramvaje neohrozily závodníky.
 • Komisař ceskybeh.cz, certifikovaní rozhodčí a další činovníci by měli být přítomni po celou dobu závodu.
 • Při silničních bězích jede před prvním závodníkem pořadatel závodu (automobil, bicykl).
 • Pořadatel pošle kompletní výsledky závodu do 48 hodin na ceskybeh.cz.
 • Výsledky budou publikovány na internetu a použity pro hodnotící účely.
 • Organizátoři v prostoru startu a cíle viditelně umístí logo ceskybeh.cz, logo bude rovněž zobrazeno na webu závodu a v propozicích.
 • Organizátoři závodu oznámí na ceskybeh.cz jakékoliv závažné mimořádné události, nehody nebo okolnosti, které nastaly v průběhu závodu.

Kritéria

Systém má čtyři úrovně:

1 – hvězdičkové, 2 – hvězdičkové, 3 – hvězdičkové a Fajn běh

Poznámka:

"A" znamená, že standard "odpovídá" úrovni.

"F" znamená, že standard "odpovídá "úrovni Fajn běhu